Medlemslogin Opret profil

Bestyrelsen:

Formand/ Fanø Kommune / veje og stier:
Hans Kjær, Hympelvej 12 B
Korsbrødregade 11, 6760 Ribe
email: hanskjaer.ribe@gmail.com
tlf. 2069 8950 
 
Næstformand/  medlemmer/ vintersyn/ repræsentant i Brugerrådet i Naturstyrelsen Blåvandshuk
Marianne Keldorff, Havstien 21
Lærkevej 29, 6740 Bramming
email: marikeldorff@gmail.com
5121 3530 
 
Kasserer  
Anette Nicolaisen Lyngvej 26
Åbrinken 4 - 6690 Gørding
Tlf. 75178957
email : Anette.Nicolaisen@live.dk
 
Tennisbanen / Sct. Hans arrangement
Jan Dorner, Havstien 24
Rolfsgade 59, 6700 Esbjerg
tlf 21466746
email: dorner@esenet.dk 
 
Sekretær / hjemmeside  
Heidi Maimburg, Hasidvej 11
Riddermandsvej 1, 6760 Ribe
tlf 2212 2215
email: heidim@stofanet.dk 
 
Suppleant 
Ulla Bækman, Havstien 27
Fonagervej 1, 6690 Gørding
tlf 4040 1466
email : ullaogallan@mail.dk
 
1. Bestyrelsesmøder og seneste generalforsamling   
2. Referater fra eksterne møder
Fællesmøde Fanø Kommune 

3. Foreningens vedtægter
4. Tidligere nyhedsmails

STRATEGI 2019/20
Mål og indsatser
for
Rindby Strand Grundejerforening

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil frem til næste generalforsamling i 2020 arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter og på den måde varetage medlemmernes interesser i såvel driftsområderne (vintereftersyn, veje, badestier, tennisbane, hjemmeside og Sct. Hans bål) som i kontakten til myndigheder.I perioden vil der være særlig strategisk fokus på følgende områder:Veje

Mål: Grundejerforeningen skal stadig foretage tilsyn med Fanø Kommunes varetagelse af opgaven med vedligeholdelse af visse private fællesveje i området og have dialog med entreprenøren, men med en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem forening og kommune.

Indsatser: Der afholdes møde med kommunen for af få udarbejdet en skriftlig rolle- og ansvarsfordeling.Badestier

Mål: Grundejerforeningen skal fortsat stå for vedligehold af badestier i området og gerne på et optimalt vedligeholdelsesniveau. Der skal sikres en mere rimelig fordeling af udgifterne mellem foreningen og andre interessenter.

Indsatser: Sammen med Fanøvesterhavsbad Grundejerforening søges afholdt møde med kommunen for at få et kommunalt engagement i vedligeholdelsen. Der tages kontakt til øvrige interessenter som sommerhusudlejningsbureauer, campingpladser mv.  om det samme.

Kommunen foreslås at sikre adgang for gående, herunder handicappede over den nye klitrække ved nedkørslerne i Fanøbad og Rindby.Terrasse og bænke

Mål: 

Terrasse og bænke skal bibeholdes. Muligheden for yderligere bænke ved badestierne skal undersøges.

Indsatser: Det undersøges dels om det rent myndighedsmæssigt er gennemførligt og dels om der kan fremstilles naturbænke det frivillig hjælp.

Der tages kontakt til interessenter for evt. bidrag til vedligehold af terrasse.

 

Medlemmer

Mål: Grundejerforeningens mål er 1000 medlemmer inden udgangen af 2021.

Indsatser: Det undersøges om vi kan deltage ved kommunens velkomstmøder for nye borgere og sommerhusejere. Der udarbejdes materiale om grundejerforeningen, som omdeles til sommerhusejere, som ikke er medlemmer. F. eks. ved arbejdsdag for bestyrelsen op til påske på Fanø. Det undersøges om ejendomsmæglerne vil uddele materialet ved grundsalg.

 

Tennisbane

Målsætning: Banen skal være i god stand og orden.

Indsatser: Der udarbejdes nye ordensregler, som opsættes på banen.

 

Økonomi

Mål: Der skal fortsat sikres god økonomi i foreningen.

Indsatser: Der udarbejdes budget årligt. Der udarbejdes notat om, hvordan regninger godkendes og betales - skal godkendes af revisor.

 

Kommunikation

Mål: Kommunikationen med medlemmerne skal øges.

Indsatser: Der udsendes nyhedsbrev efter hvert bestyrelsesmøde og i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.