Medlemslogin Opret profil

Bestyrelsen:

Formand/ Fanø Kommune / veje og stier:
Hans Kjær, Hympelvej 12 B
Korsbrødregade 11, 6760 Ribe
email: hanskjaer.ribe@gmail.com
tlf. 2069 8950 
 
Næstformand/  medlemmer/ vintersyn/ repræsentant i Brugerrådet i Naturstyrelsen Blåvandshuk
Marianne Keldorff, Havstien 21
Lærkevej 29, 6740 Bramming
email: marikeldorff@gmail.com
5121 3530 
 
Kasserer  
Anette Nicolaisen Lyngvej 26
Åbrinken 4 - 6690 Gørding
Tlf. 75178957
email : Anette.Nicolaisen@live.dk
 
Tennisbanen / Sct. Hans arrangement
Jan Dorner, Havstien 24
Rolfsgade 59, 6700 Esbjerg
tlf 21466746
email: dorner@esenet.dk 
 
Sekretær / hjemmeside  
Heidi Maimburg, Hasidvej 11
Riddermandsvej 1, 6760 Ribe
tlf 2212 2215
email: heidim@stofanet.dk 
 
Suppleant 
Ulla Bækman, Havstien 27
Fonagervej 1, 6690 Gørding
tlf 4040 1466
email : ullaogallan@mail.dk
 
1. Bestyrelsesmøder og seneste generalforsamling   
2. Referater fra eksterne møder
Fællesmøde Fanø Kommune 

3. Foreningens vedtægter
4. Tidligere nyhedsmails


STRATEGI 2020/21

 

Mål og indsatser for Rindby Strand Grundejerforening
Bestyrelsen for grundejerforeningen vil frem til næste generalforsamling i 2021 arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter og på den måde varetage medlemmernes interesser i såvel driftsområderne (vintereftersyn, veje, badestier, tennisbane, hjemmeside og Sct. Hans bål) som i kontakten til myndigheder. I perioden vil der være særlig strategisk fokus på følgende områder:
Medlemmer
Mål: Grundejerforeningens mål er 900 medlemmer inden udgangen af 2022.
Indsatser: Deltage i kommunens velkomstmøder med nye sommerhusejere. Sammen med Fanøvesterhavsbad Grundejerforening udarbejde fælles pjece om fordele ved medlemskab af grundejerforeninger. Og i samme samarbejde tage kontakt til øens ejendomsmæglere og sommerhusudlejningsbureauer, så de udsender pjecen ved kontakt til sommerhusejere. Arbejde videre med Facebook siden, deltagelse i arrangementer osv., så der skabes større kendskab til foreningens arbejde.
Budget
Mål: Der skal udarbejdes en budgetstrategi, som kan imødekomme et ønske om større aktivitet i grundejerforeningen.
Indsatser: Det skal afdækkes, hvor stor en økonomisk buffer, der er behov for i grundejerforeningen. Her ud over skal der laves flerårigt anlægsbudget ud over driftsbudget. Strategien skal drøftes på kommende generalforsamling.
Stiforbindelse over ny klitrække
Mål: Sikre mulighed for at sommerhusejere og andre på alle årstider kan komme tørskoet over den nye klitrække til stranden.
Indsatser: Udarbejde oplæg til ide og proces for projektet, så der kan nedsættes en arbejdsgruppe med relevante parter, som skal belyse mulighederne for etablering af gangforbindelserne, herunder udformning, placering, nødvendige myndighedsgodkendelser og mulig finansiering ved fonde mv.
Der skal tages kontakt til andre interessenter, myndigheder mv. herom.
Tennisbane
Mål: Der skal foretages en gennemgribende renovering af tennisbanen, så den bringes up to date.
Indsatser: Der indhentes tilbud på renoveringen. Og der skal undersøges muligheder for finansiering heraf.
Badesti 6
Mål: Få bragt badesti 6 i samme stand som de øvrige badestier i området
Indsatser: Konkretisere ide med adskillelse af sti for ridende og gående. Kontakt til Fanø Kommune. Søge Kystdirektoratet om godkendelse. Undersøge finansieringsmuligheder og med dette på plads få projektet gennemført.
Veje
Mål: Skabe gennemsigtighed i økonomien for de private fællesveje.
Indsatser: Få overblik over økonomien for de private fælllesveje, hvor kommunen står for opkrævningen. Vurdere fordelingen mellem gennemgående veje og sideveje samt de nødvendige midler på de enkelte vejkonti.
Der skal samarbejdes med øvrige grundejerforeninger om principielle forhold. Kontakt til kommunen, når der er skabt et overblik.
Kommunikationsstrategi
Mål: Der skal skabes en bedre og mere dialog baseret kontakt til medlemmer og sommerhusejere iøvrigt.
Indsatser: Der udarbejdes en kommunikationsstrategi, hvor der konkret fastlægges, hvordan vi kommunikerer på Facebook, i pressen osv.